Fakta om grusI denna artikel lär du dig lite övergripande fakta och information om grus samt olika relaterade grus- och bergprodukter. Till exempel vad som är skillnaden mellan makadam och singel.

Grus är ett stenmaterial med en dominerande kornstorlek mellan 2 mm och 6 cm. Genom att sålla naturgrus i en sikt delas materialet in i olika tekniska kvaliteter. 0-8 mm betecknas som fingergrus, 5-64 mm som singelgrus, 0-70 mm som då blir bärgrus och 300 mm (osorterat) fyllnadsgrus.

Förstärknings-, stöd- och slitlager tillverkas av sten som har krossats och sorterats/sjutits till önskad storlek. Materialen måste bilda ett stenskelett där stora stenar utgör stödbalkar medan mindre partiklar fyller ut luckorna i den broliknande struktur som skapats av större stenar.

Passagen fokuserar på hur byggarbetsplatser använder olika typer av byggnadsmaterial för olika ändamål beroende på vad de behöver dem till. För att göra det mer intressant, kreativt eller engagerande skulle detta kunna göras genom att fokusera specifikt på en typ av byggnadsmaterial som grus, som används som fyllnadsmaterial mellan ytor där man inte bara måste förhindra rörelser utan också ge grepp när man går i trappor osv.

En vägkonstruktion består i huvudsak av tre lager, ett förstärkningslager (för hållbarhet), ett bärande lager (för att stödja trafikens vikt) och ett slitlager.

Stenstorlekar som sträcker sig från 0 mm till 35 mm är därför ett material som huvudsakligen består av stenar. Det finns standarder för högsta och lägsta tillåtna storlek samt hur mycket som får användas totalt i bärlager.

Klassificeringen bestäms av stenarna i varje storleksklass. Graderna är 0-35 mm där det får förekomma en avvikelse på 5 % i högsta och lägsta nivå utan att någon enskild sten är mindre än 3 mm eller större än 7 mm. Graderna 35-70 mm tillåter 10 % variation inom alla gränser etc., 70-140 grader är öppna för 20 % variation, 140+ tolererar 45 %.

Macadam tillverkas av sten som krossas och siktas till önskad storlek. Till skillnad från armeringslager eller slitlager, som innehåller allt från 0 mm till den största stenen i storlek beroende på sort, innehåller makadam endast stenar i storlekar mellan 4-8 mm. Den krossade sten som används för att skapa makadam siktas i specifika storlekar. Till skillnad från stenarna i armeringslager och slitlager, som är allt från 0 mm till den största stenstorleken beroende på sorten, finns det bara stenar av vissa storlekar i makadam - till exempel stenar mellan 4-8 mm (4-8). Stenmjöl är det material som blir över efter sortering/siktning av makadam.

Stenmjöl är det finaste och minsta grus som du kan få tag på. Det bildar en hård yta efter att det har applicerats på ett område, t.ex. landskapsarkitektur eller gångvägar runt ditt hem.

Singel tillverkas av naturgrus, dvs. naturligt förekommande stenar och klippor som mals till den önskade storleken 8-16 mm (8-16). Singels avrundade ytor gör att det liknar sand mer än makadam som har skarpare kanter på grund av sitt konstgjorda ursprung.

Olika användningsområden för grusVad vill du göra med grusprodukten?

Fraktionerna 0-125 representerar de olika förstärkningslager som finns tillgängliga. Dessa bärlager används vid vägbyggen och som fyllnadsmaterial, främst för förstärkningsändamål. Det används som lager i vägbyggen och som fyllnadsmaterial.

Bärlager finns tillgängliga i fraktionen 0-35. De fungerar som ett bärande lager för vägar och uppfarter osv.

Slitlager är en bråkdel av 0-16. Det fungerar som det översta, yttersta lagret för vägar och uppfarter förutom att det används på bärlager underliggande lager.

Makadam finns i många olika storlekar. Här är exempel på tre fraktioner: 4-8, 8-16 och 16+. Medan den första fraktionen (4-8) kan användas som halkbekämpning och "gårdsgrus" kan den andra (8-16) också användas för dränering på gårdar eller stigar. Den sista typen har kommit att användas främst runt motorvägar som kräver hög bärighet, t.ex. broar eller järnvägsövergångar.

Gårdsgrus är känt som en typ av krossad sten som kan användas på marken. Även om 4-8 kan verka mer estetiskt tilltalande måste den ge bättre stabilitet för gång och cykling än 8-16 som kommer att ha ett större djup eftersom dessa större stenar är mindre benägna att flytta sig eller röra sig för mycket.

Det mindre gruset 4-8 kan se bra ut, men det är för mjukt för att gå på.

Även om det större gruset 8-16 kan uppfattas som estetiskt obehagligt, kommer man i jämförelse med det mindre gruset 4-8 att märka att man lätt kan gå och cykla över detta underlag.

Stenmjöl finns i olika storlekar. 0-4 kan användas som sättsand för stenläggning och som ytskikt på fotbollsplaner och ridbanor, medan 0-8 kan användas som fyllning runt rör och ledningar eller till och med för att täcka uppfarter när det blir hårt golv.

Singel finns i 8-16 och 16-32. Båda fraktionerna används för betongtillverkning, dräneringssystem och jordbäddar för att öka filtrationshastigheten.